ประวัติพอดคาสต์

ฝ่ายตุลาการ

ฝ่ายตุลาการ


ศาลรัฐบาลกลางตอนล่าง

ร่างพระราชบัญญัติแรกที่พิจารณาโดยวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา - พระราชบัญญัติตุลาการปี 1789 - แบ่งประเทศออกเป็น 12 เขตการพิจารณาคดีหรือ "วงจร" ระบบศาลของรัฐบาลกลางยังแบ่งออกเป็น "เขต" ทางตะวันออก กลาง และใต้ 94 แห่งตามภูมิศาสตร์ทั่วประเทศ ภายในแต่ละเขตจะมีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์ศาลแขวงภูมิภาคและศาลล้มละลายขึ้น

ศาลรัฐบาลกลางตอนล่าง ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ ศาลแขวง และศาลล้มละลาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาลรัฐบาลกลางตอนล่าง โปรดดูที่ ระบบศาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา

ผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งตลอดชีวิตโดยประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา โดยได้รับอนุมัติจากวุฒิสภา ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสามารถถูกถอดออกจากตำแหน่งได้โดยการฟ้องร้องและการตัดสินลงโทษของรัฐสภาเท่านั้น

ขยายความครอบคลุมของหัวข้อเหล่านี้และอื่น ๆ รวมถึงแนวคิดและแนวปฏิบัติของสหพันธ์ กระบวนการกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง และเอกสารทางประวัติศาสตร์ของประเทศของเรา


ความเป็นอิสระของตุลาการ: ประเด็นการพูดคุย

หลักการสำคัญของระบบรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าผู้พิพากษาควรสามารถตัดสินใจได้โดยปราศจากแรงกดดันทางการเมือง ผู้วางกรอบรัฐธรรมนูญร่วมกันให้คำมั่นต่อความเป็นอิสระของตุลาการ และพวกเขาได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางจะมีการวัดความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเหมาะสม รัฐธรรมนูญรับประกันว่าผู้พิพากษาจะรับใช้ "ในระหว่างที่มีพฤติกรรมที่ดี" และจะได้รับการคุ้มครองจากการลดเงินเดือนของพวกเขา ดังนั้นจึงเป็นการป้องกันไม่ให้ประธานาธิบดีถอดถอนซึ่งไม่เห็นด้วยกับปรัชญาการพิจารณาคดีและการตอบโต้ของรัฐสภาต่อการตัดสินใจที่ไม่เป็นที่นิยม รากฐานสองประการของเอกราชของตุลาการได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างดีในระบบตุลาการของอังกฤษในศตวรรษที่สิบแปด และได้ตราขึ้นโดยรัฐธรรมนูญของรัฐใหม่หลายฉบับภายหลังได้รับเอกราชจากบริเตนใหญ่ แต่โครงร่างของรัฐธรรมนูญสำหรับฝ่ายตุลาการยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบศาลจะอยู่ภายใต้กระบวนการทางการเมืองเสมอและด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปตามความคาดหวังของสาธารณชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสำหรับ "ศาลที่ด้อยกว่าเช่นที่รัฐสภาอาจออกคำสั่งและจัดตั้งเป็นครั้งคราว" ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจมากที่สุดในการพิจารณาโครงสร้างและเขตอำนาจศาลของระบบศาลของประเทศ การแต่งตั้งผู้พิพากษาโดยประธานาธิบดีด้วยคำแนะนำและความยินยอมของวุฒิสภา ทำให้มั่นใจได้ว่าแง่มุมที่สำคัญของตุลาการจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมือง ความตึงเครียดโดยธรรมชาติระหว่างบทบัญญัติเพื่อความเป็นอิสระของการพิจารณาคดีและอำนาจของสาขาที่ได้รับการเลือกตั้งในการกำหนดระบบศาลได้นำไปสู่การอภิปรายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของศาลและเขตอำนาจศาลของศาลรัฐบาลกลาง

ตลอดประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา การตัดสินของศาลที่ไม่เป็นที่นิยมและอำนาจหน้าที่ทั่วไปของตุลาการของรัฐบาลกลางได้กระตุ้นให้มีการเรียกร้องให้จำกัดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษา ให้กำหนดเขตอำนาจศาลของศาลรัฐบาลกลางให้แคบลง หรือเพื่อจำกัดการพิจารณาของศาล - อำนาจของศาลในการพิจารณา รัฐธรรมนูญของกฎหมาย พื้นฐานของการอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นอิสระของการพิจารณาคดีเป็นคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับความสมดุลที่เหมาะสมของอำนาจของสภาคองเกรสในการกำหนดระบบศาลและความจำเป็นในการปกป้องความสามารถของผู้พิพากษาในการตัดสินใจโดยไม่ขึ้นกับแรงกดดันทางการเมือง การอภิปรายยังได้กล่าวถึงขอบเขตที่ตุลาการควรเป็นอิสระจากความคิดเห็นของประชาชนในระบบการปกครองที่อำนาจทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมของผู้ถูกปกครอง การอภิปรายอื่น ๆ ได้เพิ่มความจำเป็นในการปกป้องความเป็นอิสระของตุลาการเพิ่มเติมจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

2. การอภิปรายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

ผู้แทนของอนุสัญญารัฐธรรมนูญยอมรับโดยมีการถกเถียงกันเล็กน้อยถึงบทบัญญัติสำหรับการบริการระหว่างประพฤติตัวดีและสำหรับเงินเดือนที่ได้รับการคุ้มครอง เฉพาะระหว่างการอภิปรายการให้สัตยาบันในสหรัฐฯ เท่านั้นที่นักเขียนการเมืองได้สำรวจคำจำกัดความของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความเป็นอิสระของตุลาการอย่างเต็มที่มากขึ้น คำอธิบายที่โด่งดังที่สุดมีอยู่ในบทความ The Federalist ของ Alexander Hamilton ซึ่งโต้แย้งว่า "ความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ของศาลยุติธรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งในรัฐธรรมนูญที่จำกัด" โดยเขาหมายถึงรัฐธรรมนูญที่จำกัดอำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน . ความรับผิดชอบของตุลาการตามแฮมิลตันคือการบังคับใช้เจตจำนงของประชาชนตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและเพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยผู้บริหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภานิติบัญญัติ "การดำรงตำแหน่งถาวร" เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของบทบาทของศาลในฐานะ "ป้อมปราการ . . . ต่อต้านการบุกรุกทางกฎหมาย"

นักวิจารณ์ต่อต้านรัฐบาลกลางที่โด่งดังคนหนึ่งของรัฐธรรมนูญได้รับทราบถึงความสำคัญของความเป็นอิสระของตุลาการซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยการบริการในระหว่างที่มีพฤติกรรมที่ดี แต่ "บรูตัส" ยังตระหนักด้วยว่าความเป็นอิสระของตุลาการตามวิสัยทัศน์ของรัฐธรรมนูญนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผู้พิพากษาจะถอดถอนได้ก็ต่อเมื่อกล่าวโทษและตัดสินว่า "อาชญากรรมและความผิดทางอาญาสูง" มากกว่าการลงคะแนนเสียงของสภานิติบัญญัติ เช่นเดียวกับกรณีของรัฐบาลอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่มีการพิจารณาคดีในระหว่างที่มีพฤติกรรมที่ดี "บรูตัส" เตือนว่า โดยไม่คำนึงถึงความผิดพลาดในการตัดสินหรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางจะ "เป็นอิสระจากประชาชน สภานิติบัญญัติ และอำนาจทุกอย่างในสวรรค์" นอกจากนี้ เขายังกังวลด้วยว่าผู้พิพากษาที่ไร้ความรับผิดชอบส่วนใหญ่เหล่านี้จะมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความหมายของรัฐธรรมนูญ แต่แฮมิลตันและผู้วางกรอบของรัฐบาลที่เสนอคิดว่าความรับผิดชอบของศาลในการพิจารณาความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญของกฎหมาย และด้วยเหตุนี้เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลคือ เหตุผลสำหรับการคุ้มครองความเป็นอิสระของการพิจารณาคดีเป็นพิเศษเป็นพิเศษ แฮมิลตันปฏิเสธความกังวลเกี่ยวกับอำนาจตุลาการที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ เนื่องจากศาล "ไม่มีอิทธิพลเหนือดาบหรือกระเป๋าเงิน"

3. พรรคการเมืองและศาลรัฐบาลกลาง

ความหวังของผู้วางกรอบเรื่องความเป็นอิสระของตุลาการถูกท้าทายอย่างรวดเร็วจากการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองอย่างไม่คาดคิดในทศวรรษ 1790 ในตอนท้ายของทศวรรษ การเสนอชื่อผู้พิพากษาและกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลกลายเป็นเรื่องพัวพันกับการต่อสู้ทางการเมืองที่รุนแรงระหว่าง Federalists และ Republicans หลังจากผ่านพระราชบัญญัติการปลุกระดมในปี ค.ศ. 1798 Federalists ใช้การดำเนินคดีในศาลรัฐบาลกลางเพื่อปิดปากฝ่ายค้านทางการเมือง และในปี 1801 พรรคพวกเสียงข้างมากในรัฐสภาได้ขยายเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลางด้วยค่าใช้จ่ายของศาลของรัฐ และสร้างศาลใหม่พร้อมคำพิพากษาเพิ่มเติมซึ่งเต็มไปด้วย ประธานาธิบดีเป็ดง่อย จอห์น อดัมส์ พรรครีพับลิกันเข้ามามีอำนาจหลังจากนั้นไม่นานตั้งใจที่จะระงับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นอคติของพรรคพวกของผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง สภาคองเกรสของพรรครีพับลิกันยกเลิกศาลและการตัดสินใหม่และฟ้องร้องผู้พิพากษาที่มีพรรคพวกสูงส่งสองคน พรรครีพับลิกันแย้งว่ารัฐธรรมนูญอนุญาตให้รัฐสภามีอำนาจเต็มที่ในการจัดตั้งระบบตุลาการและการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในการดำรงตำแหน่งระหว่างประพฤติตัวดีและเงินเดือนที่ไม่ลดน้อยลงไม่ได้ป้องกันรัฐสภาจากการยกเลิกศาลที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป พรรครีพับลิกันยังแย้งว่าการกระทำของพรรคพวกของผู้พิพากษาแห่งสหพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่น ได้บ่อนทำลายการแสร้งทำเป็นว่าไม่ลำเอียง และความเป็นอิสระของตุลาการ ในขณะเดียวกัน Federalists ประณามสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นการทำร้ายการรับประกันการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญระหว่างพฤติกรรมที่ดี พวกเขาประกาศรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ผู้พิพากษามีอิสระเพื่อ "ควบคุมความกระตือรือร้นที่ร้อนแรง และเพื่อระงับความปรารถนาอันแรงกล้า" ของพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ การยกเลิกพระราชบัญญัติตุลาการปี 1801 และแบบอย่างของการกีดกันผู้พิพากษาจากตำแหน่งของพวกเขา Federalists เตือนจะทำให้ผู้พิพากษาทุกคนเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองและนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ

แม้จะมีข้อสงสัยส่วนตัวของหัวหน้าผู้พิพากษาจอห์น มาร์แชลและผู้พิพากษาคนอื่นๆ ศาลฎีกาในปี 1803 ได้ออกคำตัดสินที่ยอมให้กฎหมายเลิกใช้ศาลและการพิจารณาตัดสินที่จัดตั้งขึ้นในปี 1801 อย่างไรก็ตาม ความกลัวของพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับฝ่ายตุลาการก็เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากคำตัดสินของศาลฎีกา หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้น ซึ่งหัวหน้าผู้พิพากษามาร์แชลใน Marbury v. Madison ได้ยืนยันสิทธิ์ของตุลาการในการประกาศการกระทำของรัฐสภาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและที่น่าตกใจสำหรับพรรครีพับลิกัน อำนาจของศาลในการบังคับให้ผู้บริหารปฏิบัติตามการกระทำของรัฐสภา หลังจากที่วุฒิสภาล้มเหลวในการตัดสินลงโทษผู้พิพากษาศาลฎีกาซามูเอลเชสในการพิจารณาคดีฟ้องร้องในปี พ.ศ. 2348 การสู้รบเกิดขึ้นในขณะที่พรรครีพับลิกันละทิ้งแผนการฟ้องร้องและผู้พิพากษา Federalist ที่เปิดเผยมากที่สุดเช่น Chase ลดกิจกรรมทางการเมืองของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การระงับชั่วคราวในการโต้วาทีในที่สาธารณะ ไม่ได้หมายความถึงฉันทามติเกี่ยวกับการวัดความเป็นอิสระของการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม ตลอดช่วงทศวรรษแรกๆ ของศตวรรษที่สิบเก้า การตัดสินใจที่ไม่เป็นที่นิยมในศาลฎีกาและบ่อยครั้งกว่านั้น ในศาลพิจารณาคดีของรัฐบาลกลาง ได้จุดชนวนให้เกิดข้อเรียกร้องซ้ำๆ ในการจำกัดการดำรงตำแหน่งของศาลหรือจำกัดเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลาง โธมัส เจฟเฟอร์สัน ในฐานะประธานาธิบดีและในช่วงเกษียณอายุอันยาวนานของเขา ได้ให้การสนับสนุนวาระการดำรงตำแหน่งถาวรและต่ออายุได้สำหรับผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง เจฟเฟอร์สันอ้างว่าการถอดถอนเป็นวิธีการเดียวในการถอดถอน ผู้พิพากษา "ถือว่าตัวเองปลอดภัยสำหรับชีวิตที่พวกเขาหลบเลี่ยงความรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของสาธารณชน" สมาชิกสภาคองเกรสและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐส่วนใหญ่เรียกร้องให้มีการจำกัดอำนาจศาลของรัฐบาลกลางเพื่อตรวจสอบการตัดสินใจของศาลของรัฐ หรือการยุติเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลางในเรื่องความเหมาะสมระหว่างผู้อยู่อาศัยในรัฐต่างๆ คนอื่น ๆ ส่งการแก้ไขเพื่ออนุญาตให้ถอดผู้พิพากษาในการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในสภาคองเกรสหรือเพื่อจำกัดอายุในการพิจารณาคดี ไม่มีข้อเสนอใดที่ประสบความสำเร็จ แต่การแนะนำของพวกเขาในเกือบทุกสภาคองเกรสก่อนสงครามกลางเมืองระบุว่าความเป็นอิสระของการพิจารณาคดียังคงเป็นหัวข้อของการอภิปรายทางการเมือง

4. ตุลาการอิสระในสหภาพที่สร้างขึ้นใหม่

วิกฤตการณ์ของสหภาพแรงงานรอบ ๆ สงครามกลางเมืองได้นำความท้าทายใหม่มาสู่การพิจารณาพิพากษาลงโทษ สหภาพแรงงานและผู้สนับสนุนขบวนการต่อต้านการเป็นทาสมีความสงสัยอย่างมากต่อศาลรัฐบาลกลาง เนื่องจากการตัดสินใจสนับสนุนการเป็นทาส และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการตัดสินของ Dred Scott ในปี 1857 ของศาลฎีกา ซึ่งเหนือสิ่งอื่นใด ชาวแอฟริกันอเมริกันทุกคนมีสิทธิใด ๆ ภายใต้รัฐธรรมนูญ . หลังสิ้นสุดสงครามกลางเมือง พรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสกลัวว่าศาลของรัฐบาลกลางจะไม่อนุญาตให้มีการออกกฎหมายที่ทะเยอทะยานส่วนใหญ่ซึ่งออกแบบมาเพื่อรับรองสิทธิการเป็นพลเมืองเต็มรูปแบบสำหรับทาสที่เป็นอิสระและชาวแอฟริกันอเมริกันอื่น ๆ ทั้งหมด สภาคองเกรสอภิปรายข้อเสนอมากมายในการตัดศาลของรัฐบาลกลางที่มีเขตอำนาจศาลเฉพาะและจัดระเบียบศาลใหม่ สภาคองเกรสได้กำหนดขอบเขตของวงจรใหม่เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐทางใต้จะไม่ได้รับที่นั่งส่วนใหญ่ในศาลฎีกาอีกต่อไป ในปี พ.ศ. 2411 สภาคองเกรสได้ยกเลิกเขตอำนาจศาลฎีกาเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำร้องหมายศาล จึงเป็นการป้องกันไม่ให้อดีตสมาพันธรัฐท้าทายการควบคุมตัวของศาลทหาร สภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2411 ได้อนุมัติกฎหมายที่จะต้องให้ผู้พิพากษาส่วนใหญ่เจ็ดคนในศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ใช้บทบัญญัติของรัฐสภาแม้ว่าคณะกรรมการวุฒิสภาด้านตุลาการจะล้มเหลวในการรายงานร่างกฎหมาย

ความเต็มใจของสภาคองเกรสที่จะจัดระเบียบระบบตุลาการใหม่และจำกัดเขตอำนาจศาลในการแสวงหาเป้าหมายของการสร้างใหม่นั้นถูกถ่วงดุลด้วยการพึ่งพาศาลของรัฐบาลกลางในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางในอดีตรัฐภาคี ในปี พ.ศ. 2412 สภาคองเกรสได้จัดตั้งผู้พิพากษาวงจรขึ้นเก้าแห่งด้วยความหวัง ตามที่วุฒิสมาชิก Lyman Trumbull แสดงออกว่า "ไม่มีอะไรจะทำมากไปกว่านี้เพื่อให้เกิดความสงบและความสงบสุขแก่ประเทศทางใต้มากกว่าการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาในศาลของสหรัฐอเมริกาอย่างมีประสิทธิภาพ ." ในปีพ.ศ. 2418 สภาคองเกรสได้ขยายเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลางเพื่อครอบคลุมทุกกรณีที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐบาลกลาง เพื่อที่ว่าเมื่อสิ้นสุดการฟื้นฟูในปี พ.ศ. 2420 ศาลของรัฐบาลกลางมีอำนาจและความเป็นอิสระอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

5. ศาลกลางและการเมืองของอุตสาหกรรมสหรัฐอเมริกา

ความพยายามที่ยั่งยืนที่สุดในการทำให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางมีความรับผิดชอบโดยตรงมากขึ้นต่อความคิดเห็นของสาธารณชนและต่อสาขาของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เกิดขึ้นระหว่างทศวรรษที่ 1890 และ 1920 เมื่อศาลของรัฐบาลกลางเข้ามาพัวพันกับการต่อสู้ดิ้นรนด้านแรงงานและในการโต้วาทีเกี่ยวกับกฎระเบียบของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ การอนุมัติของศาลรัฐบาลกลางในคำสั่งห้ามหยุดงานประท้วง และการที่ศาลฎีกาไม่อนุญาตกฎหมายด้านกฎระเบียบมีส่วนสนับสนุนข้อจำกัดต่างๆ เกี่ยวกับอำนาจตุลาการ บรรดาประชานิยมที่แสวงหาการควบคุมอัตราค่าขนส่งทางรถไฟ สหภาพแรงงานที่พยายามจัดตั้งสิทธิในการนัดหยุดงาน และกลุ่มก้าวหน้าที่ปกป้องโครงการสวัสดิการสังคมและระเบียบข้อบังคับที่กว้างขวางของพวกเขา ต่างก็สนับสนุนกฎหมายเพื่อจำกัดเขตอำนาจศาลของศาลรัฐบาลกลางหรือเพื่อให้ผู้พิพากษาตอบสนองมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชน ข้อเสนอที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การเลือกตั้งผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง เงื่อนไขการพิจารณาคดีที่ตายตัว ขอบเขตจำกัดที่แคบในเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลาง และการยกเลิกการพิจารณาของศาลหรือข้อกำหนดสำหรับศาลฎีกาที่มีอำนาจสูงสุดในการทำให้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐเป็นโมฆะ ผู้พิพากษาวอลเตอร์ คลาร์กแห่งศาลฎีกาแห่งนอร์ธแคโรไลนาได้ปลูกฝังการสนับสนุนระดับชาติสำหรับการเลือกตั้งผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางและข้อจำกัดการพิจารณาคดีเป็นเวลาเกือบสามสิบปี วุฒิสมาชิกจอร์จ นอร์ริสแห่งเนแบรสกาชอบให้ยกเลิกศาลรัฐบาลกลางตอนล่างเป็นการส่วนตัว และเสนอร่างกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางมากขึ้นเพื่อจำกัดการพิจารณาคดีของศาล กำหนดเงื่อนไขตายตัวสำหรับผู้พิพากษา และถอดอำนาจศาลออกคำสั่งห้ามแรงงาน ในปีพ.ศ. 2467 วุฒิสมาชิกโรเบิร์ต ลาฟอลเล็ตต์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคก้าวหน้า เสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะห้ามศาลรัฐบาลกลางตอนล่างไม่ให้ใช้กฎเกณฑ์ของรัฐสภาใด ๆ และจะอนุญาตให้รัฐสภาดำเนินการกฎหมายใดๆ ที่ศาลฎีกาพลิกคว่ำ

แม้ว่าคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรด้านตุลาการในปี พ.ศ. 2437 ได้รายงานร่างพระราชบัญญัติเพื่อจำกัดผู้พิพากษาให้อยู่ในระยะเวลา 10 ปี ข้อเสนอเพียงไม่กี่ข้อในการจำกัดความเป็นอิสระของการพิจารณาคดีได้รับความสำคัญอย่างมากในสภาคองเกรสในช่วง 40 ปีข้างหน้า และการวิจารณ์ที่หลากหลายของศาลไม่เคย รวมกันอยู่เบื้องหลังโปรแกรมทั่วไป อย่างไรก็ตาม คำวิจารณ์ของศาลรัฐบาลกลางนั้นคงที่และกลายเป็นส่วนสำคัญของการอภิปรายสาธารณะในวงกว้างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรัฐบาลในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ข้อเสนอเพื่อจำกัดอำนาจของตุลาการของรัฐบาลกลางขนานกับการเคลื่อนไหวในรัฐเพื่อให้ผู้พิพากษาท้องถิ่นระลึกถึงการลงคะแนนเสียงของประชาชน ตลอดช่วงทศวรรษแรกๆ ของศตวรรษที่ 20 การป้องกันระบบตุลาการที่มีอยู่นำโดยกลุ่มองค์กร โดยเฉพาะสมาคมเนติบัณฑิตยสภาแห่งอเมริกา ผู้พิทักษ์การดำรงตำแหน่งระหว่างพฤติกรรมที่ดีและการทบทวนของตุลาการเตือนว่าตุลาการที่ยึดถือความคิดเห็นของสาธารณชนจะไม่สามารถปกป้องเสรีภาพพลเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจได้ วิลเลียม ฮาวเวิร์ด แทฟต์ เป็นประธาน จากนั้นเป็นคณบดีโรงเรียนกฎหมายเยล และหลังจากปี 2464 ในตำแหน่งหัวหน้าผู้พิพากษาของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ให้การสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการคุ้มครองความเป็นอิสระของการพิจารณาคดีที่จัดตั้งขึ้น แทฟต์ยอมรับว่าศาลรัฐบาลกลางมักจะถูกวิจารณ์โดยประชาชนเสมอ เพราะบทบาทของพวกเขาคือการปกป้อง "การรับประกันเสรีภาพส่วนบุคคล . . . ต่อความกระตือรือร้นของพรรคพวกของคนส่วนใหญ่"

6. "การบรรจุศาล" และการป้องกันความเป็นอิสระของตุลาการ

หลังจากหลายปีของการตัดสินใจของศาลฎีกาที่ท้าทายโครงการ New Deal ที่สำคัญ ประธานาธิบดี Franklin Roosevelt ในปี 1937 ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางทั้งหมด ในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาไม่เคยมีข้อเสนอเกี่ยวกับตุลาการที่ตื่นเต้นกับการอภิปรายทางการเมืองดังกล่าว ร่างพระราชบัญญัติการปรับโครงสร้างองค์กรตุลาการจะอนุญาตให้ประธานาธิบดีแต่งตั้งผู้พิพากษาเพิ่มเติมเมื่อใดก็ตามที่ผู้พิพากษานั่งในศาลรัฐบาลกลางใด ๆ ไม่ได้ออกจากตำแหน่งภายในหกเดือนหลังจากอายุ 70 ​​​​ปี หากได้รับการอนุมัติร่างกฎหมายจะอนุญาตให้รูสเวลต์แต่งตั้งให้มากที่สุดเท่าที่ทันที ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางคนใหม่ 50 คน รวมทั้งผู้พิพากษาศาลฎีกาหกคน รูสเวลต์กล่าวหาว่าความสามารถที่ลดลงของผู้พิพากษาที่มีอายุมากมีส่วนทำให้เกิดคดีที่ยังค้างอยู่ แต่เขายังแย้งว่าจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งผู้พิพากษาใหม่เป็นประจำ "เพื่อนำมาตัดสินปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของชายหนุ่มที่มีประสบการณ์ส่วนตัวและติดต่อกับ ข้อเท็จจริงและสถานการณ์สมัยใหม่ที่ผู้ชายทั่วไปต้องอาศัยและทำงาน”

เป็นเวลาหลายเดือนที่ข้อเสนอของตุลาการครอบงำการอภิปรายสาธารณะทั่วประเทศ ในขณะที่ผู้ค้ารายใหม่จำนวนมากสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ การละทิ้งจากพรรคของรูสเวลต์เองนั้นทำให้กฎหมายต้องถึงวาระและนำคณะกรรมการวุฒิสภาว่าด้วยฝ่ายตุลาการเพื่อแนะนำว่าร่างกฎหมายไม่ผ่าน รายงานของคณะกรรมการวุฒิสภาระบุว่าร่างกฎหมายนี้เป็น "การบุกรุกอำนาจตุลาการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศนี้" และเตือนว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะสร้างแบบอย่างที่เป็นอันตรายซึ่งอนุญาตให้รัฐสภาหรือประธานาธิบดีกำหนดความเชื่อตามรัฐธรรมนูญต่อศาล ในขณะที่บางคนอ้างว่าขาดการสนับสนุนต่อความตั้งใจล่าสุดของศาลฎีกาที่จะรักษากฎหมายข้อตกลงใหม่ (ที่เรียกว่า "การเปลี่ยนแปลงในเวลาที่ช่วยชีวิตเก้า") การต่อต้านร่างกฎหมายของรูสเวลต์ขึ้นอยู่กับความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นอิสระของตุลาการ รูสเวลต์ได้ท้าทายอย่างชัดเจนถึงคำมั่นสัญญาที่มีร่วมกันอย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยมในการสร้างสมดุลของอำนาจระหว่างฝ่ายต่างๆ ของรัฐบาล แม้แต่กลุ่มก้าวหน้าที่มีอายุมากกว่าซึ่งสนับสนุนการดำรงตำแหน่งที่จำกัดสำหรับผู้พิพากษาและข้อจำกัดในเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลางก็หันเหไปจากสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นความพยายามของรูสเวลต์ในการคว้าอำนาจสำหรับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารได้ร่างร่างกฎหมายฉบับแก้ไข แต่ก็พบกับฝ่ายค้านเช่นกัน และวุฒิสภาก็ไม่เคยลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมายดังกล่าว การเกษียณอายุของผู้พิพากษาในศาลฎีกาในไม่ช้าทำให้รูสเวลต์มีโอกาสที่จะแต่งตั้งศาลส่วนใหญ่นั้น แต่วิกฤตการอัดแน่นของศาลในหลาย ๆ ด้านได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับการสนับสนุนตุลาการที่เป็นอิสระและไม่สนับสนุนข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับการปรับโครงสร้างองค์กรตุลาการใหม่ทั้งหมด

7. ความคงอยู่ของการวิพากษ์วิจารณ์ศาล

แม้จะมีการยอมรับต่อสาธารณะมากขึ้นเกี่ยวกับหลักการของการพิจารณาคดีเป็นอิสระในปีต่อจากข้อตกลงใหม่ นักวิจารณ์ของศาลรัฐบาลกลางยังคงเรียกร้องให้มีการจำกัดเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลางหรือการเปลี่ยนแปลงในการดำรงตำแหน่งของตุลาการ ในยุค 50 ในการตอบสนองต่อ Brown v. Board of Education และการบังคับใช้ของศาลในการเลิกใช้โรงเรียน segregationists ได้สนับสนุนมาตรการต่างๆ เพื่อกีดกันศาลของรัฐบาลกลางที่มีเขตอำนาจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในท้องถิ่น ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ชุดของคำตัดสินของศาลฎีกาเกี่ยวกับสิทธิของจำเลยทางอาญา การสวดมนต์ในโรงเรียน และการแบ่งที่นั่งในรัฐสภาใหม่ทำให้เกิดการรณรงค์เพื่อฟ้องร้องหัวหน้าผู้พิพากษาเอิร์ล วอร์เรน จนถึงทุกวันนี้ คำตัดสินของศาลที่มีข้อขัดแย้งมักตามมาด้วยข้อเสนอเพื่อ "ถอด" ศาลรัฐบาลกลางที่มีเขตอำนาจศาลเฉพาะ หรือแม้แต่การท้าทายการดำรงตำแหน่งของศาลในระหว่างที่มีพฤติกรรมที่ดี เช่นเดียวกับข้อเสนอที่คล้ายคลึงกันย้อนหลังไป 200 ปี มีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังจากรัฐสภา

8. การทำให้เป็นสถาบันอิสระของตุลาการ

ตลอดช่วงศตวรรษที่ 20 ความเป็นอิสระของตุลาการมีความเข้มแข็งขึ้นอย่างมากจากการพัฒนาสถาบันเพื่อการปกครองตนเองของศาลรัฐบาลกลาง ในคำปราศรัยต่อเนติบัณฑิตยสภาในปี 2457 วิลเลียม ฮาวเวิร์ด แทฟต์ยอมรับว่าการวิพากษ์วิจารณ์สาธารณะอย่างกว้างขวางของศาลกำหนดให้ผู้พิพากษาและทนายความต้องรับผิดชอบในการรับรองระบบศาลที่คู่ควรแก่การเคารพของสาธารณชน เทฟท์กลายเป็นผู้นำในการพัฒนาสถาบันที่อนุญาตให้ตุลาการปกครองตนเองและรับประกันระบบยุติธรรมที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพแก่สาธารณชน ศาลได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารจากแผนกต่างๆ ของฝ่ายบริหารตลอดประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของประเทศ การสนับสนุนของเทฟท์ในการก่อตั้งการประชุมหัวหน้าผู้พิพากษาจากแต่ละวงจรในปี พ.ศ. 2465 เป็นก้าวแรกสู่การบริหารงานตุลาการที่เป็นอิสระ ในปีพ.ศ. 2482 สภาคองเกรสได้จัดตั้งสำนักงานบริหารศาลสหรัฐฯ ซึ่งรายงานต่อที่ประชุมผู้พิพากษาและให้การสนับสนุนศาลที่กระทรวงยุติธรรมเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ การกระทำของรัฐสภาในปี 1939 ยังจัดตั้งขึ้นในแต่ละสภาตุลาการหมวดด้วยความรับผิดชอบในการปรับปรุงการบริหารงานของศาลทั้งหมดภายในวงจร การจัดตั้งศูนย์ตุลาการของรัฐบาลกลางในปี พ.ศ. 2510 ทำให้ศาลของรัฐบาลกลางมีหน่วยงานของตนเองเพื่อการศึกษาผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล และเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารงานตุลาการ

9. ทรัสต์สาธารณะ

ตามที่แทฟท์ยอมรับในทศวรรษแรกๆ ของศตวรรษที่ 20 ความเป็นอิสระของตุลาการไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ในการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญของผู้พิพากษาเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับความเชื่อของสาธารณชนในระบบศาลที่ยุติธรรมและตอบสนองด้วย การอภิปรายเกี่ยวกับแผนการบรรจุศาลของรูสเวลต์เปิดเผยว่าความเชื่อมั่นของสาธารณชนในฝ่ายตุลาการก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นเช่นกันว่าศาลของรัฐบาลกลางจะไม่ถูกครอบงำโดยหน่วยงานอื่นของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง ผู้วิพากษ์วิจารณ์ความเป็นอิสระของการพิจารณาคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางการเมืองในสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด แต่ในช่วง 200 ปีหลังการโต้วาทีระหว่างฝ่ายสหพันธรัฐและพรรครีพับลิกัน คนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงในสภาคองเกรสไม่เต็มใจที่จะรับรองการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างในฝ่ายตุลาการของรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบสนองต่อ คำตัดสินของศาลเฉพาะหรือนโยบายพรรคพวกต่อไป


อำนาจของฝ่ายตุลาการคืออะไร?

การจัดตั้งศาลฎีกาตามมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญมีรายละเอียดน้อยมาก ดังนั้นจึงมีวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งอาจไม่ได้ตั้งใจ อำนาจตามรัฐธรรมนูญของสาขาตุลาการประกอบด้วยการพยายามดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมของรัฐบาลกลาง

การตรวจสอบและยอดคงเหลือ

ข้อ จำกัด ในสาขาตุลาการคืออะไร?

 1. วุฒิสภาอนุมัติผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง
 2. สภาผู้แทนราษฎรสามารถฟ้องร้องผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางและวุฒิสภาก็พยายามทำเช่นนั้น
 3. สภาคองเกรสมีอำนาจในการริเริ่มการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จัดตั้งศาลรัฐบาลกลางที่ด้อยกว่า และกำหนดเขตอำนาจศาล
 4. สาขาผู้บริหารแต่งตั้งผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง

อำนาจของฝ่ายตุลาการของรัฐบาลคืออะไร? ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล ผู้พิพากษาไม่สามารถลดเงินเดือนของพวกเขาโดยรัฐสภา และไม่สามารถถอดออกจากตำแหน่งได้ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากพฤติกรรมที่ไม่ดี อำนาจที่สำคัญที่สุดของฝ่ายตุลาการของรัฐบาลคือการทบทวนของศาล ความสามารถในการประกาศกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม อำนาจนี้ไม่ได้รับในรัฐธรรมนูญ การปฏิบัตินี้เริ่มต้นขึ้นกว่าทศวรรษหลังจากที่รัฐธรรมนูญได้ให้สัตยาบัน ในปี 1803 Marbury v. เมดิสันหัวหน้าผู้พิพากษา จอห์น มาร์แชล ให้อำนาจศาลฎีกาในการประกาศกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

บรรดานักศึกษาของรัฐบาลได้โต้เถียงกันตั้งแต่นั้นมาว่าการพิจารณาคดีได้เอียงดุลอำนาจไปที่ฝ่ายตุลาการอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ และบิดาผู้ก่อตั้งตั้งใจให้ศาลฎีกามีอำนาจเช่นนั้นหรือไม่ James Madison บันทึกว่ามีเพียง 11 คนจากทั้งหมด 55 คนที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนของศาล (9 ใน 11 คนเห็นด้วย) ในช่วงเวลาของการประชุมตามรัฐธรรมนูญ กว่าครึ่งหนึ่งของรัฐธรรมนูญของรัฐที่มีอยู่ได้รับอนุญาตให้ทบทวนการพิจารณาคดีบางรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงยังคงอยู่ การทบทวนการพิจารณาคดีในรัฐธรรมนูญไม่ได้กล่าวถึง แม้ว่าจะยังคงเป็นอำนาจที่สำคัญของฝ่ายตุลาการของรัฐบาลก็ตาม


สาธารณรัฐโรมันและจักรวรรดิ

สาธารณรัฐโรมันและจักรวรรดิมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมตั้งแต่ 509 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงครึ่งหลังของศตวรรษที่ห้า สาธารณรัฐซึ่งสิ้นสุดด้วยการก่อตั้งจักรวรรดิเมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาล มีรัฐบาลที่เป็นสาธารณรัฐเพื่อคนในสังคมเสรี ในสาธารณรัฐ ประชาชนควบคุมรัฐบาลผ่านผู้นำที่มาจากการเลือกตั้ง ระบบกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองจำนวนมากของสาธารณรัฐและจักรวรรดิเป็นผู้บุกเบิกของรัฐบาลสมัยใหม่

กฎธรรมชาติ

Marcus Tullius Cicero (106 ก่อนคริสตศักราช–43 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นรัฐบุรุษนักกฎหมายและนักวิชาการชาวโรมันที่อาศัยอยู่ในช่วงวันที่เสื่อมโทรมของสาธารณรัฐ ซิเซโรเขียนเกี่ยวกับกฎธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่ากฎของมนุษย์ต้องสอดคล้องกับกฎที่สูงกว่า ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งมักเชื่อว่ามาจากพระเจ้า ตามที่พิมพ์ซ้ำใน กฎหมายและการเมืองอเมริกัน, ซิเซโรกล่าวว่า:

ที่จริงแล้วมีกฎที่แท้จริง—กล่าวคือ เหตุผลที่ถูกต้อง—ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ ใช้กับมนุษย์ทุกคน และไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นนิรันดร์ โดยคำสั่งของกฎหมายนี้ กฎหมายจะเรียกคนมาปฏิบัติหน้าที่โดยห้ามมิให้กระทำความผิด จะไม่วางกฎข้อหนึ่งที่โรมและอีกกฎหนึ่งที่เอเธนส์ และจะไม่เป็นกฎเดียวในวันนี้และอีกกฎหนึ่งในวันหน้า แต่จะมีกฎข้อเดียว นิรันดร์และไม่เปลี่ยนแปลง ผูกมัดกับชนชาติทั้งปวงตลอดเวลา และจะมีเหมือนที่เคยเป็นมา คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เขียนกฎนี้ ผู้แปล และ สปอนเซอร์ของมัน

แนวความคิดที่ว่ากฎหมายควรใช้อย่างเท่าเทียมกันกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบตุลาการของรัฐบาลกลาง ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางให้คำมั่นที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงตัวตนของคู่กรณี คณะลูกขุนควรจะทำเช่นเดียวกัน

รหัสโรมัน

สาธารณรัฐโรมันได้บันทึกกฎหมายของตนครั้งแรกเมื่อประมาณ 450 ปีก่อนคริสตศักราช ตามประเพณี ประชาชนทั่วไปที่เรียกว่า plebeians ยืนยันว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะรู้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดและเขียนกฎหมายไว้บนแผ่นศิลาสิบสองแผ่น ซึ่งอาจทำด้วยทองสัมฤทธิ์ เรียกว่ากฎโต๊ะสิบสองโต๊ะ แผ่นจารึกที่แขวนอยู่ในฟอรัมโรมัน ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการประชุมสาธารณะ การพิจารณาคดีในศาล และกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ

เก้าร้อยปีต่อมา จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1 (483–565) แห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์มีทนายความและนักวิชาการรวบรวม คอร์ปัส จูริส ซิวิลลิส, หรือร่างกฎหมายแพ่ง เป็นการรวบรวมและจัดระเบียบกฎหมายและความคิดเห็นทางกฎหมายจำนวนมหาศาลจากจักรพรรดิและคณะลูกขุนของจักรวรรดิโรมัน กฎหมายโรมันจาก คอร์ปัส ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบกฎหมายในยุโรปหลังยุคมืด (476–1000) ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาระบบกฎหมายของอเมริกาในที่สุด

ศาลโรมัน

ศาลในสมัยโรมันไม่เหมือนศาลในระบบตุลาการของอเมริกา ไม่มีแผนกตุลาการของรัฐบาลที่แยกจากกัน แต่กลับมีการกระจายอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆ ตัวอย่างเช่น Praetors เป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐโรมันที่สั่งการกองทัพและมีหน้าที่พิจารณาคดีในคดีแพ่ง Quaestors ช่วยผู้นำของสาธารณรัฐในด้านการเงินและมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความยุติธรรมทางอาญา

ในช่วงสาธารณรัฐโรมัน คดีแพ่งเป็นไปตามระบบสูตร ภายใต้ระบบนี้ ฝ่ายในคดีได้ปรากฏตัวต่อหน้าผู้ฟ้องร้องเพื่อรับ "สูตร" สูตรคือคำนิยามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างคู่สัญญา Praetors ร่างสูตรหลังจากได้ยินว่าข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับอะไร ในทำนองเดียวกัน ในศาลยุติธรรมของอเมริกา ฝ่ายต่าง ๆ เตรียมคำให้การ ซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่กำหนดลักษณะของข้อพิพาท

เมื่อพวกเขามีสูตรแล้ว ฝ่ายต่างๆ ในสาธารณรัฐโรมันก็เลือกอนุญาโตตุลาการที่เรียกว่าผู้พิพากษา ผู้ตัดสินเป็นบุคคลส่วนตัวที่ได้ยินหลักฐานและตัดสินคดี ในศาลกลางของสหรัฐ ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนมีหน้าที่รับผิดชอบนั้น


ประวัติสาขาตุลาการ

มาตรา III ของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาให้โครงร่างสำหรับฝ่ายตุลาการ ที่น่าสังเกตคือ รัฐธรรมนูญได้กำหนดลักษณะเฉพาะไว้น้อยมาก มันมอบอำนาจตุลาการขั้นสุดท้ายในศาลฎีกาและให้อำนาจรัฐสภาในการจัดตั้งศาลที่น้อยกว่า สภาคองเกรสสร้างสาขาตุลาการในร่างกฎหมายแรกที่นำมาใช้ในวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา: พระราชบัญญัติตุลาการปี 1789 กฎหมายฉบับนี้ให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานสำหรับศาลฎีกา และได้จัดตั้งศาลแขวงในแต่ละรัฐเป็นศาลกลางที่ต่ำที่สุด

ศาลวงจรได้รับการแนะนำให้เป็นสถานที่รับฟังคำอุทธรณ์ระหว่างศาลรัฐบาลกลางและศาลฎีกา แม้ว่าศาลรัฐบาลกลางเหล่านี้จะมีความสำคัญ แต่ก็ได้ยินเพียงบางกรณีเท่านั้น พวกเขาใช้กรณีคำถามของรัฐบาลกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลหรือรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาตลอดจนกรณีการเป็นพลเมืองที่หลากหลายซึ่งกล่าวถึงข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างคนสองคนจากรัฐต่างๆหรือระหว่างพลเมืองสหรัฐฯกับพลเมืองของประเทศอื่น ปัญหาทางกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมดได้รับการแก้ไขโดยระบบกฎหมายที่มีอยู่ในแต่ละรัฐ 50 รัฐ

ในขั้นต้น ฝ่ายตุลาการมีบทบาทเล็กน้อยในชีวิตชาวอเมริกัน ที่เริ่มเปลี่ยนไปในปี 1803 เมื่อคดีในศาลที่มีชื่อเสียง Marbury v. Madison ได้กำหนดหลักการของการพิจารณาคดี การพิจารณาคดีอนุญาตให้ศาลรัฐบาลกลางที่สูงกว่าสามารถตีกฎหมายหรือยกเลิกคำตัดสินของศาลล่างได้หากฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ศาลฎีกาเป็นศาลอุทธรณ์สูงสุด แต่มีการตรวจสอบอำนาจว่าผู้พิพากษาต้องได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีและได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภา


ประวัติศาล

ขอบคุณที่ให้ความสนใจในประวัติศาสตร์ของศาลฎีกาแห่งเท็กซัส รายการด้านล่างมีลิงก์ไปยังผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาล และข้อมูลทางประวัติศาสตร์อื่นๆ เกี่ยวกับศาล

หากคุณสนใจที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของศาลฎีกาแห่งเท็กซัส ข้อมูลด้านล่างนี้สามารถนำคุณไปยังแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อช่วยคุณในการวิจัย

หอจดหมายเหตุศาลฎีกาเท็กซัส (ในบ้าน)

ศาลฎีกาเท็กซัสเก็บรักษาบันทึกทางการที่ไม่ได้ใช้งานบางส่วนของตนเอง โดยทั่วไป ศาลจะเก็บรักษาบันทึกสาธารณะดังต่อไปนี้:

 • แฟ้มคดี (พ.ศ. 2488-2542 ในรูปแบบดิจิทัล พ.ศ. 2548-2556 ในรูปแบบกระดาษ)
 • คำสั่งทางปกครอง คำสั่งทางวินัย และมติ [1990- ปัจจุบันออนไลน์ที่นี่]
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลต่างๆ
 • เอกสารประวัติกฎ
 • กฎท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติสำหรับศาลล่างและเขตการปกครองของศาล
 • เอกสารคณะกรรมการที่ปรึกษาศาลฎีกา (SCAC) [1982 ปัจจุบันออนไลน์ที่นี่]
 • ทนายโรลส์ยอมรับซ้อมต่อหน้าศาล (พ.ศ. 2383-2545)
 • Minute Books (1943-ปัจจุบัน) Docket Books (เริ่มต้นด้วย C-cases)
 • บันทึกวิดีโอการโต้แย้งด้วยวาจา (พ.ศ. 2532-2546)
 • ไฟล์แนวตั้งของคลิปข่าวทั่วไปเกี่ยวกับศาลและบทความประวัติศาสตร์
 • ไฟล์ชีวประวัติของผู้พิพากษา (คลิปข่าว บันทึกคำพูด บทความที่เขียน เอกสารประกอบพิธี) ค. พ.ศ. 2359 (สำหรับนักประวัติศาสตร์และนักวิจัยโดยได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลเท่านั้น)
 • ภาพถ่ายศตวรรษที่ 20

คำขอบันทึกทั้งหมดต้องได้รับอนุญาตจากศาล และการรับชมที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดจะต้องได้รับการนัดหมายเท่านั้น โปรดติดต่อ Tiffany Gilman, Supreme Court Archivist ที่ [email protected] หรือ 512-463-2665 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ เพื่อขอสำเนาหรือนัดหมายการวิจัย

หอจดหมายเหตุศาลฎีกาเท็กซัส (ที่หอสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งรัฐเท็กซัส)

บันทึกของศาลในช่วงศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ส่วนใหญ่อยู่ในหอสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งรัฐเท็กซัส (TSLAC) ซึ่งรวมถึงรายงานนาที ความคิดเห็น และใบปะหน้าสำหรับทั้งศาลและคณะกรรมการอุทธรณ์ แฟ้มคดีระหว่างปี พ.ศ. 2391 - พ.ศ. 2541 ก็อยู่ในความดูแลของ TSLAC ด้วย

A complete finding aid of TSLAC’s Texas Supreme Court holdings can be found here: http://www.lib.utexas.edu/taro/tslac/20169/tsl-20169.html . Please contact the TSLAC archives staff for more information or research requests at [email protected] or 512-463-5480.

Texas Supreme Court Historical Society

The Texas Supreme Court Historical Society (TSCHS) is a nonpartisan, nonprofit organization dedicated to the collection and preservation of privately owned papers, photographs, and significant artifacts relating to the Supreme Court and the appellate courts of Texas. The Society’s collection contains justices’ personal materials and campaign memorabilia, as well as the more recent justices’ portraits which hang in the Supreme Court Building.

The Society has recently sponsored three books on the history of the Court: The Laws of Slavery in Texas edited by Randolph B. Campbell, The Texas Supreme Court: A Narrative History, 1836-1986, by James L. Haley, and Common Law Judge: Selected Writings of Chief Justice Jack Pope of Texas, edited by Marilyn P. Duncan. All are available for purchase through the Society’s webpage. For more information, please contact Mary Sue Miller at [email protected] or 512-481-1840.

Biographies of Supreme Court Justices and Texas Judicial History Timeline

The Tarleton Law Library at the University of Texas School of Law has created a webpage with the biographies of Supreme Court justices from 1836 to 1986, along with a timeline documenting Texas’ judicial history.

Texas Reports

The University of North Texas’ Portal to Texas History has digitized a series of Texas Reports, which contain the published opinions of the Texas Supreme Court from 1846 to 1886. The full text documents are key word searchable.

Justice Ruby Kless Sondock Scrapbook and Photographs, 1930-1983 (at the University of Houston Libraries)

Ruby Kless Sondock was appointed to the Texas Supreme Court in 1982 by Gov. William P. Clements following the death of associate justice James G. Denton. When the fifty-six year old Sondock was sworn in on June 25, she became the first woman justice on the court since 1925, when a special all-woman court served briefly to hear a single case involving the Woodmen of the World. Sondock completed Denton’s term, which ended December 31, 1982, and did not seek election. Instead she returned to the 234th District Court, to which she won reelection without opposition the following November.

This two-series collection primarily documents the year of Judge Sondock’s appointment to the Texas Supreme Court as an Associate Justice in 1982. Most notably, this collection includes a 25 in by 17 in, 96-page scrapbook consisting of clippings, photographs, invitations, programs, correspondence, and congratulatory notes regarding her 1982 appointment. Additionally, this collection contains childhood photographs of Judge Sondock from the 1930’s.


Judicial Branch

The Gila River Indian Community Court was established by the Gila River Indian Community Constitution and Bylaws on March 17, 1960. The Community's main court, the Akimel O'otham Loditha Kud Ki (River People's Court Building), is located in Sacaton, Arizona. There is a second court office located in the west end of the Gila River Indian Community, the Westend Judicial Center provides court services to Districts 6 & 7, in Laveen, Arizona.

The Community Court provides services to approximately 20,000 members of the Akimel O'otham (Pima) and Pee-Posh (Maricopa) tribes. The Court is a full service court, exercising jurisdiction to the full extend available under federal law. Services include case filings of criminal, civil, traffic, juvenile matters and appellate matters. Other services the Court provides are the issuance of orders of protection, marriage licenses, livestock ownership, and mental health treatment orders. The Court uses a computerized case management system called &ldquoFull Court&rdquo, the system has the capability to manage every aspect of a case&rsquos progression through the court. The Community Court currently has a 58-member staff. The Chief Judge and 5 Associate Judges are elected into office by the people of the Gila River Indian Community and serve 3-year terms. The 2 Children&rsquos Court Judges are appointed by the Tribal Council and serve 4-year terms.

Current Tribal Court Judges:

Joseph Manuel, Chief Judge

Sheri Cassa, Associate Judge

Janice Breckenridge, Associate Judge

Anthony Hill, Associate Judge

Charles Aragon, Associate Judge

Darren Pedro-Martinez, Associate Judge

Jay Pedro, Children&rsquos Court Judge

Kami D Hart, Children&rsquos Court Judge

Currently, the Probation Department is under the Community Court and provides services to all persons, juvenile and adult, ordered by the court to probation. The Probation Department monitors probationers through office appointments and home visits.

Under the Probation Department, a Diversion Program was created which provides education, program services information, and community & cultural awareness to juveniles. The Diversion Program consists of the Drug Court, the Teen Court, Group Education meetings, Peer Mentoring, Community Services and the Truancy Teen Court.


สารบัญ

All federal courts can be readily identified by the words "United States" (abbreviated to "U.S.") in their official names no state court may include this designation as part of its name. [1]

The federal courts are generally divided between trial courts which hear cases in the first instance, and appellate courts which review specific contested decisions made by lower courts.

The United States district courts (one in each of the 94 federal judicial districts, and three territorial courts) are general federal trial courts, although in certain cases Congress has diverted original jurisdiction to specialized courts, such as the Court of International Trade, the Foreign Intelligence Surveillance Court, the Alien Terrorist Removal Court, or to Article I or Article IV tribunals. The district courts usually have jurisdiction to hear appeals from such tribunals (unless, for example, appeals are to the Court of Appeals for the Federal Circuit.)

The United States courts of appeals are the intermediate federal appellate courts. They operate under a system of mandatory review which means they must hear all appeals of right from the lower courts. In some cases, Congress has diverted appellate jurisdiction to specialized courts, such as the Foreign Intelligence Surveillance Court of Review. The federal courts of appeals sit permanently in 13 appellate circuits (11 regional circuits as well as a DC Circuit and the Federal Circuit). Note that there are several other federal courts that bear the phrase "Court of Appeals" in their names, but they are not Article III courts and are not considered to sit in appellate circuits.

The Supreme Court of the United States is the court of last resort. It generally hears appeals from the courts of appeals (and sometimes state courts), operating under discretionary review, which means that the Supreme Court can choose which cases to hear, by granting writs of certiorari. There is therefore generally no basic right of appeal that extends automatically all the way to the Supreme Court. In a few situations (like lawsuits between state governments or some cases between the federal government and a state) it sits as a court of original jurisdiction.

Other tribunals Edit

Besides these federal courts, described as Article III courts, there are other adjudicative bodies described as Article I or Article IV courts in reference to the article of the Constitution from which the court's authority stems.

There are a number of Article I courts with appellate jurisdiction over specific subject matter including the Court of Appeals for Veterans Claims and the Court of Appeals for the Armed Forces, as well as Article I courts with appellate jurisdiction over specific geographic areas such as the District of Columbia Court of Appeals. The Article I courts with original jurisdiction over specific subject matter include the bankruptcy courts (for each district court), the immigration courts, the Court of Federal Claims, and the Tax Court.

Federal judges, like Supreme Court justices, are appointed by the president with the consent of the Senate to serve until they resign, are impeached and convicted, retire, or die.

In April 2013, about 10 percent of federal seats were vacant, with 85 of 856 positions unfilled and 4 vacancies on the prestigious Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. [2] The high vacancy rate has been attributed to politics, particularly Senate filibustering of potential appointees by Senators. [2] In many cases there is no nominee for the position however, the Senate has a tradition of senatorial courtesy in which nominees are only considered if the home senators approve. [3] In May 2013 Congressional Research Service published a paper analyzing the vacancies and appointment process. [4]

Under Article I of the federal Constitution, Congress also has the power to establish other tribunals, which are usually quite specialized, within the executive branch to assist the president in the execution of his or her powers. Judges who staff them normally serve terms of fixed duration, as do magistrate judges who assist Article III judges. Judges in Article I tribunals attached to executive branch agencies are referred to as administrative law judges (ALJs) and are generally considered to be part of the executive branch even though they exercise quasi-judicial powers. With limited exceptions, they cannot render final judgments in cases involving life, liberty, and private property rights, but may make preliminary rulings subject to review by an Article III judge.

 • The Judicial Conference of the United States is the policymaking body of the U.S. federal courts. The conference is responsible for creating and revising federal procedural rules pursuant to the Rules Enabling Act.
 • The Administrative Office of the United States Courts is the primary support agency for the U.S. federal courts. It is directly responsible to the Judicial Conference. The AO prepares the judiciary's budget, provides and operates secure court facilities, and provides the clerical and administrative staff essential to the efficient operation of the courts.
 • The judicial councils are panels within each circuit charged with making "necessary and appropriate orders for the effective and expeditious administration of justice".
 • The Federal Judicial Center is the primary research and education agency for the U.S. federal courts.
 • The Judicial Panel on Multidistrict Litigation transfers and consolidates cases in multiple judicial districts that share common factual issues.
 • The United States Marshals Service is an Executive Branch agency that is responsible for providing protection for the federal judiciary and transporting federal prisoners.
 • The Supreme Court Police provide security for the Supreme Court building.

The Supreme Court has interpreted the Constitution as placing some additional restrictions on the federal courts. For example, the doctrines of mootness, ripeness, and standing prohibit district courts from issuing advisory opinions. Other doctrines, such as the abstention doctrine and the Rooker-Feldman doctrine limit the power of lower federal courts to disturb rulings made by state courts. The Erie doctrine requires federal courts to apply substantive state law to claims arising from state law (which may be heard in federal courts under supplemental or diversity jurisdiction). In difficult cases, the federal courts must either guess as to how a court of that state would decide the issue or, if that state accepts certified questions from federal courts when state law is unclear or uncertain, ask an appellate court of that state to decide the issue.

Notably, the only federal court that can issue proclamations of federal law that bind state courts is the Supreme Court itself. Decisions of the lower federal courts, whether on issues of federal law or state law (i.e., the question was not certified to a state court), are persuasive but not binding authority in the states in which those federal courts sit. [5]

Some commentators assert that another limitation upon federal courts is executive nonacquiescence in judicial decisions, where the executive simply refuses to accept them as binding precedent. [6] [7] In the context of administration of U.S. internal revenue laws by the Internal Revenue Service, nonacquiescences (published in a series of documents called Actions on Decisions) "generally do not affect the application of stare decisis or the rule of precedent". The IRS "will recognize these principles and generally concede issues accordingly during administrative proceedings." In rare cases, however, the IRS may continue to litigate a legal issue in a given circuit even where the IRS has already lost a case on that issue in that circuit. [8]

The Articles of Confederation provided a clear basis for the initial establishment of United States of America judicial authority by Congress prior to the Constitution. This authority, enumerated by Article IX, allowed for the establishment of United States jurisdiction in the trial of piracies and felonies committed on the high seas, final appeals from state court decisions in all cases of captures of enemy ships, last resort for resolution of disputes between two or more states (including disputes over borders and jurisdiction), and final determination of controversies between private parties arising from conflicting land grants issued by two or more states prior to settlement of which state actually has jurisdiction over the territory. The Court of Appeals in Cases of Capture was the first United States Court established by the United States. Additional United States courts were established to adjudicate border disputes between the states of Connecticut and Pennsylvania, New York and Massachusetts, Georgia and South Carolina. Lastly, a United States court was established for the Northwest Territory.


Changes in the Judicial Branch

In 1787, delegates from twelve American states wrote the Constitution of the United States. The Constitution divided the government into three branches. The legislative branch, Congress, makes the nation's laws. The executive branch, headed by the president, enforces the laws. The judicial branch, headed by the Supreme Court, holds trials and decides cases under the laws.

The Constitution gives the Supreme Court the power to hold trials in cases involving ambassadors, public ministers, consuls, and states. Public ministers are diplomatic officials other than ambassadors. Consuls are government officials who represent a country's commercial interests in another country.

In all other kinds of cases, the Supreme Court has the power to hear appeals from state courts and lower federal courts. An appeal is when a court reviews whether a judge or jury in a lower court made any serious mistakes. The Supreme Court has the power to decide appeals in cases arising under the Constitution and federal laws and treaties, cases involving vessels on navigable, or crossable, waters, cases in which the United States as an entity is a participant, and cases between citizens.

The Supreme Court is the only court the federal judiciary is required to have under the Constitution. The Constitution gives Congress the sole power to decide whether to create any courts below the Supreme Court. The history of the federal judiciary since 1787 involves growth of the federal judicial system and its powers.

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: เขยนบทเฉพาะกาลเออฝายตลาการ (มกราคม 2022).