นอกจากนี้

ระบบการเลือกตั้งอื่น ๆ

ระบบการเลือกตั้งอื่น ๆ

ระบบรายการแห่งชาติ

โหวตได้ครั้งเดียว

ระบบสมาชิกเพิ่มเติม

สำรองโหวต

สำรองการโหวตเพิ่มเติม

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: ทำความรจกกบระบบการเลอกตงประธานาธบดสหรฐฯ - Springnews (มกราคม 2022).